Epistles


སྤྲིང་ཡིག་ · spring yig


Lekha


Advice from the great Indian Buddhist masters in the form of letters written to rulers and others (Toh 4158-4202)

Texts: 45Published: 0In Progress: 0Not Begun: 45
Title
Toh 4158

Awaiting English title


རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ · rgyal po la gtam bya ba rin po che'i phreng ba
rajaparikatharatnamala
Not Started
Toh 4159

Awaiting English title


རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · rin po che'i phreng ba'i rgya cher bshad pa
ratnavalitika
Not Started
Toh 4160

Awaiting English title


རྨི་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏམ་ · rmi lam yid bzhin nor bu'i gtam
svapnacintamaniparikatha
Not Started
Toh 4161

Awaiting English title


སྦྱིན་པའི་གཏམ་ · sbyin pa'i gtam
danaparikatha
Not Started
Toh 4162

Awaiting English title


སྲིད་པ་ལས་འདས་པའི་གཏམ་ · srid pa las 'das pa'i gtam
bhavasamkrantiparikatha
Not Started
Toh 4163

Awaiting English title


ཡོན་ཏན་བདུན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གཏམ་ · yon tan bdun yongs su brjod pa'i gtam
saptagunaparivadanakatha
Not Started
Toh 4164

Awaiting English title


ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏམ་ · tshul khrims kyi gtam
silaparikatha
Not Started
Toh 4165

Awaiting English title


ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏམ་གྱི་འགྲེལ་པ་ · tshul khrims kyi gtam gyi 'grel pa
silakathavrtti
Not Started
Toh 4166

Awaiting English title


ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་ · tshogs kyi gtam
sambharaparikatha
Not Started
Toh 4167

Awaiting English title


མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏམ་ · mi khom pa brgyad kyi gtam
astaksanakatha
Not Started
Toh 4168

Awaiting English title


ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ལྟ་བུའི་གཏམ་ · legs par bshad pa rin po che za ma tog lta bu'i gtam
subhasitaratnakarandakakatha
Not Started
Toh 4169

Awaiting English title


ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་སྤང་བའི་གཏམ་ · phyin ci log bzhi spang ba'i gtam
caturviparyayapariharakatha
Not Started
Toh 4170

Awaiting English title


རྩོད་པའི་འདུས་ཀྱི་གཏམ་ · rtsod pa'i 'dus kyi gtam
kaliyugaparikatha
Not Started
Toh 4171

Awaiting English title


དབེན་པའི་གཏམ་ · dben pa'i gtam
vivekakatha
Not Started
Toh 4172

Awaiting English title


ཆོས་སྨྲ་བ་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ་ལ་གུས་པར་བྱ་བའི་གཏམ་ · chos smra ba dang dam pa'i chos nyan pa la gus par bya ba'i gtam
dharmavacanasaddharmasravakasatyakrtyakatha
Not Started
Toh 4173

Awaiting English title


ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་གཏམ་ · ched du brjod pa'i gtam

Title variants

  • udanakatha

Not Started
Toh 4174

Awaiting English title


མི་རྟག་པའི་དོན་གྱི་གཏམ་ · mi rtag pa'i don gyi gtam
anityarthaparikatha
Not Started
Toh 4175

Awaiting English title


ལེགས་པའི་ལམ་བསྟན་པའི་གཏམ་ · legs pa'i lam bstan pa'i gtam
supathanirdesaparikatha
Not Started
Toh 4176

Awaiting English title


དགེ་པ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་བ་ · dge pa bcu'i las kyi lam bstan ba
sokavinodana
Not Started
Toh 4177

Awaiting English title


མྱ་ངན་བསལ་བ་ · mya ngan bsal ba
sokavinodana
Not Started
Toh 4178

Awaiting English title


མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་པ་ · mi dge ba bcu'i las kyi lam bstan pa
dasakusalakarmapathanirdesa
Not Started
Toh 4179

Awaiting English title


དམ་པའི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · dam pa'i chos dran pa nye bar gzhag pa'i tshig le'ur byas pa
saddharmasrmtyupasthanakarika
Not Started
Toh 4180

Awaiting English title


འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པ་ · 'dod pa'i yon tan lnga'i nyes dmigs bshad pa
pancakamagunopalambhanirdesa
Not Started
Toh 4181

Awaiting English title


འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་དགེ་སློང་རབ་གསལ་གཞོན་ནུ་ལ་སྤྲིངས་པའི་ཕྲིན་ཡིག་ · 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis dge slong rab gsal gzhon nu la springs pa'i phrin yig
aryavalokitesvarapresita bhiksuprakasakumaralekha
Not Started
Toh 4182

Awaiting English title


བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ · bshes pa'i spring yig
suhrllekha
Not Started
Toh 4183

Awaiting English title


སློབ་མ་ལ་སྤྲིངས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ · slob ma la springs pa'i spring yig
sisyalekha
Not Started
Toh 4184

Awaiting English title


རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀ་ནིས་ཀ་ལ་སྤྲིངས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ · rgyal po chen po ka nis ka la springs pa'i spring yig
maharajakaniskalekha
Not Started
Toh 4185

Awaiting English title


སེམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པར་སྦྱང་བའི་རིམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྤྲིང་ཡིག་ · sems rin po che rnam par sbyang ba'i rim pa zhes bya ba'i spring yig
cittaratnavisodhanakrama-nama-lekha
Not Started
Toh 4186

Awaiting English title


བླ་མ་ལ་སྤྲིང་བ་ · bla ma la spring ba
gurulekha
Not Started
Toh 4187

Awaiting English title


བུ་ལ་སྤྲིང་བ་ · bu la spring ba
sutalekha
Not Started
Toh 4188

Awaiting English title


དྲི་མ་མེད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲིང་ཡིག་ · dri ma med pa rin po che'i spring yig
vimalaratnalekha
Not Started
Toh 4189

Awaiting English title


རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་ལ་སྤྲིངས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ · rgyal po zla ba la springs pa'i spring yig
candrarajalekha
Not Started
Toh 4190

Awaiting English title


བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་གི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཚིག་གསལ་བ་ · bshes pa'i spring yig gi rgya cher bshad pa tshig gsal ba
vyaktapadasuhrllekhatika
Not Started
Toh 4191

Awaiting English title


སློབ་མ་ལ་སྤྲིང་པའི་ཕྲིན་ཡིག་དཀའ་འགྲེལ་ · slob ma la spring pa'i phrin yig dka' 'grel
sisyalekhatippana
Not Started
Toh 4192

Awaiting English title


སློབ་མ་ལ་སྤྲིང་བའི་འགྲེལ་པ་ · slob ma la spring ba'i 'grel pa
sisyalekhavrtti
Not Started
Toh 4193

Awaiting English title


ལྷོ་ཟ་མོ་ཚངས་དབྱངས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་ · lho za mo tshangs dbyangs la sdug bsngal gyi bye brag bstan pa
brahmanidaksinambayai duhkhavisesanirdesa
Not Started
Toh 4194

Awaiting English title


བོད་རྗེ་འབངས་དང་བཙུན་པ་རྣམས་ལ་སྤྲིང་ཡིག་ · bod rje 'bangs dang btsun pa rnams la spring yig
bhotasvamidasagurulekha

Title variants

  • bod btsun rnams la brdzangs pa'i spring yig

Not Started
Toh 4195

Awaiting English title


དད་སྐྱེད་སྒྲོན་མ་ · dad skyed sgron ma
sraddhotpadapradipa
Not Started
Toh 4196

Awaiting English title


དཔེའི་ཕྲེང་བ་ · dpe'i phreng ba
drstantamalya
Not Started
Toh 4197

Awaiting English title


མྱ་ངན་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ཀླུ་བཏུལ་བའི་ལེའུ་ · mya ngan med pa'i sgo nas klu btul ba'i le'u
asokamukhanagavinayapariccheda
Not Started
Toh 4198

Awaiting English title


དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲང་བ་ · dge 'dun spyan drang ba
samghopanimantrana
Not Started
Toh 4199

Awaiting English title


གནས་བརྟན་སྤྱན་དྲང་བ་ · gnas brtan spyan drang ba
sthaviropanimantrana
Not Started
Toh 4200

Awaiting English title


བསྟན་པའི་གཏད་རབས་ · bstan pa'i gtad rabs

Title variants

  • sasanaparampara(?)

Not Started
Toh 4201

Awaiting English title


དགྲ་བཅོམ་པ་དགེ་འདུན་འཕེལ་གྱིས་ལུང་བསྟན་པ་ · dgra bcom pa dge 'dun 'phel gyis lung bstan pa
arhatsamghavardhanavyakarana
Not Started
Toh 4202

Awaiting English title


ལིའི་ཡུལ་ལུང་བསྟན་པ་ · li'i yul lung bstan pa
kamsadesavyakarana
Not Started

Bookmarks