Discipline


འདུལ་བ། · 'dul ba/


Vinaya


Commentaries and treatises on the canonical Vinaya texts (Toh 4104-4149)

Texts: 46Published: 0In Progress: 0Not Begun: 46
Title
Toh 4104

Awaiting English title


སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོའི་གཞུང་འགྲེལ་ · so so thar pa'i mdo'i gzhung 'grel
pratimoksasutrapaddhati
Not Started
Toh 4105

Awaiting English title


འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ · 'dul ba bsdus pa
vinayasamgraha
Not Started
Toh 4106

Awaiting English title


སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་འདུལ་བ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · so sor thar pa'i mdo rgya cher 'grel pa 'dul ba kun las btus pa
pratimoksasutratikavinayasamuccaya
Not Started
Toh 4107

Awaiting English title


སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ · so so thar pa'i mdo'i 'grel pa
pratimoksasutravrtti
Not Started
Toh 4108

Awaiting English title


སོ་སོ་ཐར་པའི་བཤད་པ་རྣམས་མི་བརྗེད་དྲན་བྱེད་ཙམ་དུ་བྲིས་པ་ · so so thar pa'i bshad pa rnams mi brjed dran byed tsam du bris pa
pratimoksabhasyasampramusitasmaranamatralekha
Not Started
Toh 4109

Awaiting English title


སོ་སོར་ཐར་པའི་ཚིག་གི་བརྗེད་བྱང་ · so sor thar pa'i tshig gi brjed byang
pratimoksadbhismaranapada
Not Started
Toh 4110

Awaiting English title


སོ་སོ་ཐར་པའི་འགྲེལ་ཚིག་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ · so so thar pa'i 'grel tshig dga' ba bskyed pa
pratimoksavrttipadapremotpadika
Not Started
Toh 4111

Awaiting English title


བྱ་བའི་ཕུང་པོ་ · bya ba'i phung po
kriyaskandha
Not Started
Toh 4112

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་རྩ་བའི་དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ · 'phags pa thams cad yod par smra ba'i rtsa ba'i dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo'i 'grel pa
aryasarvastivadimulabhiksunipratimoksasutravrtti
Not Started
Toh 4113

Awaiting English title


འདུལ་བ་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · 'dul ba gzhi rgya cher 'grel pa
vinayavastutika
Not Started
Toh 4114

Awaiting English title


འདུལ་བ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'dul ba rnam par 'byed pa'i tshig rnam par bshad pa
vinayavibhangapadavyakhyana
Not Started
Toh 4115

Awaiting English title


ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · lung phran tshegs kyi rnam par bshad pa
agamaksudrakavyakhyana
Not Started
Toh 4116

Awaiting English title


འདུལ་བ་ལུང་བླ་མའི་བྱེ་བྲག་ལུང་ཞུ་བའི་འགྲེལ་པ་ · 'dul ba lung bla ma'i bye brag lung zhu ba'i 'grel pa
vinayagamottaravisesagamaprasnavrtti
Not Started
Toh 4117

Awaiting English title


འདུལ་བའི་མདོ་ · 'dul ba'i mdo
vinayasutra
Not Started
Toh 4118

Awaiting English title


ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ་ · las brgya rtsa gcig pa
ekottarakarmasataka
Not Started
Toh 4119

Awaiting English title


འདུལ་བའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་མངོན་པར་བརྗོད་པ་རང་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'dul ba'i mdo'i 'grel pa mngon par brjod pa rang gi rnam par bshad pa
vinayasutravrttyabhidhanasvavyakhyana
Not Started
Toh 4120

Awaiting English title


འདུལ་བ་མདོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · 'dul ba mdo'i rgya cher 'grel pa
vinayasutratika
Not Started
Toh 4121

Awaiting English title


འདུལ་བ་མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'dul ba mdo'i rnam par bshad pa
vinayasutravyakhyana
Not Started
Toh 4122

Awaiting English title


འདུལ་བའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ · 'dul ba'i mdo'i 'grel pa
vinayasutravrtti
Not Started
Toh 4123

Awaiting English title


འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · 'dul ba tshig le'ur byas pa
vinayakarika
Not Started
Toh 4124

Awaiting English title


འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i dge tshul gyi tshig le'ur byas pa
mūlasarvastivādiśrāmaṇerakārikā
Not Started
Toh 4125

Awaiting English title


འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་འོད་ལྡན་ · 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i dge tshul gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel pa 'od ldan
arya-mulasarvastivadisramanerakarikavrttiprabhavati
Not Started
Toh 4126

Awaiting English title


ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་སུམ་བརྒྱ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · tshig le'ur byas pa sum brgya pa'i rnam par bshad pa
trisatakarikavyakhyana
Not Started
Toh 4127

Awaiting English title


འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i dge tshul gyi tshig le'ur byas pa
arya-mulasarvastivadisramanerakarika
Not Started
Toh 4128

Awaiting English title


དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརྗེད་བྱང་དུ་བྱས་པ་ · dge sbyong gi kA ri kA lnga bcu pa'i tshig gi brjed byang du byas pa
sramanapancasatkarikapradabhismarana
Not Started
Toh 4129

Awaiting English title


ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་ཚུལ་གྱི་བྱ་བ་ · thams cad yod par smra ba rnams kyi dge tshul gyi bya ba
sarvastivadisramanerakarana
Not Started
Toh 4130

Awaiting English title


དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་པའི་གཞིའི་མདོ་ · dge tshul gyi bslab pa'i gzhi'i mdo
sramanerasiksapadasutra
Not Started
Toh 4131

Awaiting English title


གླེང་གཞི་དང་གང་ཟག་བསྡུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · gleng gzhi dang gang zag bsdus pa'i tshig le'ur byas pa
nidanapudgalasamgrahakarika
Not Started
Toh 4132

Awaiting English title


དགེ་ཚུལ་གྱི་དང་པོའི་ལོ་དྲི་བ་ · dge tshul gyi dang po'i lo dri ba
sramaneravarsagraprccha
Not Started
Toh 4133

Awaiting English title


དགེ་སློང་གི་དང་པོའི་ལོ་དྲི་བ་ · dge slong gi dang po'i lo dri ba
bhiksuvarsagraprccha
Not Started
Toh 4134

Awaiting English title


འདུལ་བའི་དྲི་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · 'dul ba'i dri ba'i tshig le'ur byas pa
visnayaprajsnakarika
Not Started
Toh 4135

Awaiting English title


འདུལ་བ་དྲི་བ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · 'dul ba dri ba rgya cher 'grel pa
vinayakaprasnatika
Not Started
Toh 4136

Awaiting English title


འདུལ་བ་ལ་བསྟོད་པ་ · 'dul ba la bstod pa
vinayastotra
Not Started
Toh 4137

Awaiting English title


འདུལ་བ་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིག་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'dul ba la bstod pa'i tshig gi rnam par bshad pa
vinayastotrapadavyakhyana
Not Started
Toh 4138

Awaiting English title


གཞུང་ལུགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཀོད་པའི་འཁོར་ལོ་ · gzhung lugs kyi bye brag bkod pa'i 'khor lo
samayabhedavyuhacakra
Not Started
Toh 4139

Awaiting English title


སྡེ་པ་ཐ་དད་པར་བྱེད་པ་དང་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · sde pa tha dad par byed pa dang rnam par bshad pa
nikayabhedavibhangavyakhyana
Not Started
Toh 4140

Awaiting English title


གཞུང་ཐ་དད་པ་རིམ་པར་བཀླག་པའི་འཁོར་ལོ་ལས་སྡེ་པ་ཐ་དད་པ་བསྟན་པ་བསྡུས་པ་ · gzhung tha dad pa rim par bklag pa'i 'khor lo las sde pa tha dad pa bstan pa bsdus pa
samayabhedoparacanacakre nikayabhedopadesanasamgraha
Not Started
Toh 4141

Awaiting English title


དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བརྒྱད་པ་ · dge bsnyen gyi sdom pa brgyad pa
upasakasamvarastaka
Not Started
Toh 4142

Awaiting English title


དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བརྒྱད་པའི་བཤད་པ་ · dge bsnyen gyi sdom pa brgyad pa'i bshad pa
upasakasamvarastakavivarana
Not Started
Toh 4143

Awaiting English title


རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་ལས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་ · rnam par grol ba'i lam las sbyangs pa'i yon tan bstan pa
vimuktimarge dhutagunanirdesa
Not Started
Toh 4144

Awaiting English title


གསེར་མདོག་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ · gser mdog can gyi rtogs pa brjod pa
suvarnavarnavadana
Not Started
Toh 4145

Awaiting English title


ཀུ་ན་ལའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ · ku na la'i rtogs pa brjod pa
kunalavadana
Not Started
Toh 4146

Awaiting English title


འཕགས་པ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ · 'phags pa dga' ba'i bshes gnyen gyi rtogs pa brjod pa
arya-nandimitravadana
Not Started
Toh 4147

Awaiting English title


གཞོན་ནུ་མ་བདུན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ · gzhon nu ma bdun gyi rtogs pa brjod pa
saptakumarikavadana
Not Started
Toh 4148

Awaiting English title


བསླབ་པ་བཅུའི་ཆོ་ག་ · bslab pa bcu'i cho ga
dasasiksavidhi
Not Started
Toh 4149

Awaiting English title


ཡེ་དྷརྨཱའི་འགྲེལ་པ་ · ye d+harmA'i 'grel pa
yedharmas-tika
Not Started

Bookmarks